Daily vocab - दैनिक शब्दावली - English Hindi Marathi - 4 Jully 2019

Daily Vocab
दैनिक शब्दावली
४ जुलै २०१९
Daily Vocab

1. Tycoon 
  • हिंदी अर्थ : व्यवसाय-प्रमुख
  • मराठी अर्थ : उद्योजक
2. Imperative:
  • हिंदी अर्थ : अनिवार्य / आदेशात्मक
  • मराठी अर्थ : अत्यावशक
3. Bolster :
  • हिंदी अर्थ : गोल तकिया
  • मराठी अर्थ : आधार देणे / तक्या 
4. Pilfer / Steal :
  • हिंदी अर्थ : चुराना / थोड़ा-थोड़ा करके चुराना
  • मराठी अर्थ : चोरणे 
5. Inept / Improper :
  • हिंदी अर्थ : अयोग्य / अनुचित / ग़लत
  • मराठी अर्थ : अयोग्य